Copyright 2019 - Custom text here

 

 

Open brief aan CDA Brabant

 

22 oktober 2019.

 

Geachte fractie,

 

Onlangs heeft de commissie Remkes een advies uitgebracht over de aanpak van de stikstofproblematiek op korte termijn en is vanuit het Ministerie van LNV een brief gestuurd over de voorgenomen maatregelen. Tezamen met het nog te vormen beleid voor de lange termijn moet dit beleid de basis vormen voor een realistische en evenwichtige aanpak van het milieubeleid in Nederland.

 

De provincie Noord-Brabant heeft al in 2017 haar eigen stikstofbeleid ingevoerd. Dit eigen beleid zou aanvullend op de maatregelen van de rijksoverheid tot een vergaande stikstofreductie moeten leiden. Inmiddels is duidelijk dat vooral de Brabantse boeren slachtoffer dreigen te worden van de maatregelen die in Noord-Brabant zijn afgekondigd.

 

Dit is de CDA-afdelingen in Heusden, Loon op Zand en Waalwijk een doorn in het oog. In de afgelopen jaren hebben de boeren te maken gehad met vele milieumaatregelen waardoor vaak grote financiële inspanningen nodig waren. De uitvoering van deze maatregelen laat inmiddels positieve resultaten zien.

 

Nog steeds zijn diezelfde boeren bereid om bij te dragen aan een realistisch en evenwichtig milieubeleid in Noord-Brabant. Door het vergaande provinciale beleid kan naar onze mening echter niet meer worden gesproken van een evenwichtig milieubeleid in Noord-Brabant. De negatieve beeldvorming, die is gecreëerd over de agrarische sector, is wat ons betreft onacceptabel en basis voor de te ver doorgeslagen milieumaatregelen in deze provincie.

 

Wij zijn daarom blij met de initiatieven van de landelijke CDA-fractie voor gelijke beleidsregels met betrekking tot emissiereductie in alle provincies en van CDA Brabant om in Noord-Brabant het provinciale beleid voor emissiereductie te gaan afstemmen op het landelijk beleid. Wij steunen de vijf eisen voor het Brabantse landbouwbeleid, die door CDA Brabant zijn gesteld om de balans in het stikstofdebat weer terug te brengen. Onze boeren hoeven in Noord-Brabant geen strengere emissieregels opgelegd te krijgen dan elders gelden. Boeren dienen hun bijdrage aan emissiereductie te leveren, net als andere relevante sectoren in de samenleving.

 

Wij roepen CDA Brabant daarom op om vrijdag 25 oktober a.s. tijdens het debat in Provinciale Staten door te gaan op de ingeslagen weg en de gestelde eisen ten aanzien van het provinciale landbouwbeleid te handhaven, zodat het realisme in deze provincie weer terugkeert in het milieu-/landbouwbeleid en de beeldvorming over de agrarische sector. Wij wensen onze provinciale CDA-collega’s daarbij veel succes!

 

Met hartelijke groet,

 

Namens de fracties van CDA Heusden, CDA Loon op Zand, CDA Waalwijk:

 

Erika van Gessel

 

Dana Pollaert

 

Ruud Spohr

 

 

f t g